Algemene Voorwaarden PUUREsther

Artikel 1 Algemeen

1.PUUREsther gevestigd te Eindhoven
2. Het Kvk-nummer van 
PUUREsther 80091458
3. Definities:

a. Opdrachtnemer is PUUREsther.
b.Opdrachtgever/klant is een onderneming die PUUREsther aanstelt ten uitvoering van hetgeen dat men overeengekomen is en is geen consument.
c. Overeenkomst, is aanvaarding van het door PUUREsther gedane aanbod door opdrachtgever.
d. Opdracht, iedere opdracht wordt in een dienstovereenkomst nader beschreven.
e. Diensten van derden, diensten die niet door PUUREsther geleverd worden.
f. Werkzaamheden op uur-basis, in de overeenkomst zal een urencalculatie opgenomen worden. Vervolgens zullen de uren gespreid gefactureerd worden.
g. Werkzaamheden op basis van een abonnement, in de desbetreffende dienstovereenkomst is beschreven welke zaken tot het abonnement behoren.

4. Definiëring van de diensten

a. De dienst Professional organizer houdt in dat PUUREsther helpt uw bedrijf efficiënter in te richten en verder te professionaliseren, door o.a. organisatorische taken uit handen te nemen. Taken die hierbij uitgevoerd kunnen worden zijn: werkplan maken voor je werkzaamheden, uitwerken en uitvoeren van de plannen, processen uitwerken en vastleggen, project management, organiseren van meetings, workshops en events, inrichten van je administratie, uitzoekwerk.

b. De dienst Virtual business manager houdt in dat PUUREsther helpt om samen met u uw bedrijf te laten groeien. Taken die hierbij uitgevoerd kunnen worden zijn: sparringpartner, strategisch meedenken, uitwerken & structureren van je ideeën, aanbrengen van structuur in je business.

c. De dienst Online marketing & social media is een dienst waarbij ik u help met uw online activiteiten. Taken die hierbij uitgevoerd kunnen worden zijn: Maken van een content planning voor social media, opmaken van social media content, opmaken en verzenden van nieuwsbrieven en mailings, blogs en teksten redigeren, blogs plaatsen op je website (WordPress), opmaken, nakijken en plaatsen van online artikelen, kleine aanpassingen op je WordPress website, adviseren en implementeren van online tools.

Artikel 2 Toepasbaarheid

1. De algemenevoorwaarden zijn van toepassing op alle door PUUREsther gedane:

a. Offertes
b. Reclames
c. Gesloten overeenkomsten
d. Verrichte handelingen en rechtshandelingen in naam van de opdrachtgever
e. Aanbiedingen
f. Overige handelingen in naam van PUUREsther

2. Opdrachtgever heeft de algemene voorwaarden voor ondertekening kunnen inzien op de website en voor ondertekening heeft opdrachtnemer de opdrachtgever nogmaals gewezen op de algemene voorwaarden.

3. PUUREsther wijst in beginsel de algemene voorwaarden van opdrachtgever af. Echter partijen kunnen onderling anders bepalen, dit dient ten alle tijden schriftelijk vastgelegd te worden.
4. Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal PUUREsther de bepaling zoveel mogelijk in het licht van deze algemene voorwaarden proberen uit te leggen.
5. Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de algemene voorwaarden voor het overige niet aan.
6. PUUREsther sluit geen overeenkomst in haar eigen naam voor haar klant, klant handelt in eigen naam en voor eigen rekening.
7. Indien klant een volmacht verstrekt, dient men o.a. het doel van de volmacht evenals de duur nader te omschrijven. Indien PUUREsther handelt als gevolmachtigde handelt zij in naam en voor rekening van de klant.

Artikel 3 Aanbod

 1. Alle aanbiedingen en/ of offertes die mondeling, schriftelijk, telefonisch of via elektronische middelen zijn gecommuniceerd zijn in beginsel 14 dagen geldig.
 2. De prijzen in aanbiedingen, offertes en overeenkomst(en) worden in beginsel exclusief BTW weergegeven.
 3. Wanneer er een aanbod wordt uitgebracht aan opdrachtgever dan zal PUUREsther ook de desbetreffende voorrijkosten of reiskosten vermelden.
 4. Wanneer opdrachtgever eenzijdig het aanbod wijzigt dan is in beginsel het aanbod niet meer geldig.
 5. Aanbiedingen en/ of offertes gelden niet automatisch voor een toekomstige opdracht.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Overeenkomst, Termijn & Uitvoering

 1. De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door PUUREsther en aanvaarding van het desbetreffende aanbod door opdrachtgever.
 2. Het aanbod wordt in beginsel schriftelijk gedaan middels een offerte.
 3. In beginsel is de geldigheid van de overeenkomst overeenkomstig hetgeen dat in artikel 3 lid 1 is bepaald.
  4. Na ondertekening van de overeenkomst door opdrachtgever zal PUUREsther binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering.
  5. De termijn waarbinnen de dienst (en) in beginsel voltooid dien(t)/(en)te zijn, is in beginsel aan te merken als een indicatie termijn. Zo kunnen o.a. onvoorziene omstandigheden – in het uitvoeringsproces – invloed hebben op de termijn.

Artikel 5 Verplichting opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om PUUREsther te voorzien van juiste en volledige informatie zodat PUUREsther zijn dienst optimaal kan uitvoeren.
 2. Opdrachtgever heeft de verplichting om tijdig PUUREsther te voorzien van de informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de dienst.
 3. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering benodigde gegevens onvolledig of niet tijdig verstrekt dan heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien opdrachtgever zijn verplichting niet deugdelijk nakomt en hierdoor schade ontstaat aan zijde van de opdrachtnemer, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor deze schade.
 5. Indien PUUREsther werkzaamheden op locatie dient te verrichten dan is zij niet gehouden aan evt. regelgeving of protocollen die van toepassing zijn op werknemers. Indien opdrachtgever wenst dat PUUREsther zich aan specifieke bedrijfsregels houdt dan dienen zij dit schriftelijk vast te leggen in de desbetreffende dienstovereenkomst.
 6. PUUREsther zal in overleg met opdrachtgever een planning opstellen, waarin is opgenomen welke zaken op welk moment voltooid dienen te worden.
 7. Mocht nakoming om welke reden dan ook niet of niet tijdelijk haalbaar zijn, voorts dienen partijen in goed overleg te treden om een passende oplossing te bewerkstelligen.

Artikel 6 Wijziging en annulering

 1. Wanneer opdrachtgever wenst om de overeenkomst te wijzigen dan is dit alleen mogelijk in overleg met de PUUREsther en dienen de wijzigingen altijd schriftelijk opgenomen te worden.
 2. Indien opdrachtgever wenst de afspraak te verzetten, dan kan dit slechts als opdrachtgever 24 uur voor aanvang van de afspraak melding maakt dat hij/zij de afspraak wil verzetten. Geschiedt een dergelijke melding niet tijdig, dan wordt de gereserveerde tijd met de daarbij behorende kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever het abonnement wil beëindigingen dan geldt in beginsel een opzegtermijn van 1 maand, nadat opdrachtgever het abonnement 3 maanden afgenomen heeft. Opzegging dient binnen de eerste week van de nieuwe maand te geschieden. Verder dient de opzegging schriftelijk te geschieden.
 4. Indien de opdrachtgever wenst de overeenkomst te beëindigen (anders dan het abonnement, lid 3) dan geldt in beginsel een opzegtermijn van 1 maand. Hierbij dient de opdrachtgever een schadevergoeding te betalen, de precieze hoogte van de vergoeding dient per individueel geval beoordeeld te worden en zal afhankelijk zijn van de reeds verrichte werkzaamheden. De minimale vergoedingsdrempel bedraagt 15% van de som die overeengekomen is in de desbetreffende overeenkomst.
 5. PUUREsther kan ten alle tijden besluiten om de prijzen van haar diensten te verhogen, deze verhoging kan ook worden doorgevoerd op reeds bestaande overeenkomsten. De ondernemer is na een prijsverhoging van minimaal 10% – op de in de overeenkomst overeengekomen som – gerechtigd de overeenkomst te beëindigen binnen 14 dagen na de prijsverhoging.

Artikel 7  Opschorting

 1. Wanneer een juiste of tijdige nakoming achterwege blijft aan zijde van de opdrachtgever, dan zal opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. De afgesproken termijn waarbinnen opdrachtgever zijn prestatie dient te voldoen, is een fatale termijn. Dit heeft tot gevolg dat PUUREsther zijn verplichting tot nakoming opschort totdat hetgeen dat opdrachtgever verschuldigd is heeft voldaan.
 2. Wanneer PUUREsther overgaat tot ontbinding of opschorting dan is hij/zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan aan zijde van opdrachtgever.

Artikel 8 Overmacht

1. Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door PUUREsther zal in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
2. Wanneer dienstverlening tijdelijk zal worden stil gelegd, zullen de opdrachtgevers die belang hebben bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden.
3. Ter aanvulling op artikel 7 kan PUUREsther de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij PUUREsther gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:

a. Wanneer aan die opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend.
b. Wanneer vermoed wordt dat opdrachtgever niet zal voldoen aan betalingsverplichting.
c. Wanneer faillissement voor/door opdrachtgever is aangevraagd.
d. Wanneer opdrachtgever personen die werkzaam zijn bij PUUREsther op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc.
e. Wanneer opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van een derde.
f. Wanneer opdrachtgever niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.
g. Wanneer opdrachtgever op een niet redelijke wijze het advies tot zich neemt.
4. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd, aan bijvoorbeeld zijde van PUUREsther, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht bij opdrachtgever, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zal niet deel uit maken van de ongedaan making.

Artikel 9 Betaling, aanmaning & incassokosten

1. Het bedrag dat overeengekomen is tussen partijen staat in de desbetreffende overeenkomst.
A. Indien het een abonnement betreft wordt maandelijks een vast bedrag gefactureerd, het desbetreffende bedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden.
B. Indien overeengekomen is dat er op basis van gewerkte uren gefactureerd wordt dan dient de factuur binnen 7 dagen na verzending voldaan te worden.
2. Echter kan er ook een andere betalingsregeling getroffen worden,deze betalingsregeling dient ten alle tijden schriftelijk te worden vastgelegd.
3. Betaling van het overeengekomen bedrag tussen PUUREsther en opdrachtgever dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen de hiervoor genoemde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vervolgens wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening van de vordering.

4. Indien de opdrachtgever alsnog ingebreke blijft na een aanmaning en de betaling alsnog uitblijft, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht o.g.v. het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (jo artikel 6:96-4 BW). Hierbij is bepalend dat de kwestie betrekking heeft op een uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom of dat het een verbintenis betreffende de betaling van een geldsom die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding (art. 6:87 BW). Het bedrag wordt in beginsel vermeerderd met het bijbehorende btw-tarief.

5. De buitengerechtelijke incassokosten, conform artikel 2 besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De overeenkomst die gesloten is tussen PUUREsther (opdrachtnemer) en opdrachtgever behoort in beginsel tot de categorie resultaatovereenkomsten. Voorafgaand aan de dienstverlening wordt met de klant het ontwerp vastgelegd, op basis van dit ontwerp verleent PUUREsther de dienst. PUUREsther kan dan ook niet worden aangesproken op zaken die niet binnen het overeengekomen ontwerp vallen.
 2. Mocht PUUREsther ondanks lid 1 aansprakelijk gesteld worden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeen is gekomen in de desbetreffende overeenkomst (excl. BTW). Wanneer sprake is van aansprakelijkheid ten gevolge van directe schade bij een duurovereenkomst, dan is de maximale hoogte van de schadevergoeding gelijk aan de hoogte van de meest recente factuur (excl. BTW) die opdrachtgever heeft ontvangen.
 3. Ter aanvulling op lid 2 geldt verder dat de aansprakelijkheid van PUUREsther op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van PUUREsther wordt uitgekeerd, vermeerderd met eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 4. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven advies of de verleende dienst(en). Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
 5. Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden diensten en producten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van documenten.
 6. Wanneer nakoming door PUUREsther blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat PUUREsther hierop deugdelijk kan reageren.
  7. De opdrachtgever vrijwaart PUUREsther voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken en diensten aan PUUREsther. Verder vrijwaart opdrachtgever PUUREsther voor alle aanspraken die door derden gesteld worden in het kader van schade die ontstaan zou zijn door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van het verleende advies of dienst van PUUREsther.
  8. De wijze waarop opdrachtgever informatie tot zich neemt en interpreteert kan PUUREsther niet tegengeworpen worden.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die in het kader van de dienstverlening tot stand zijn gekomen behoren toe aan PUUREsther. Hierbij valt o.a. te denken aan:

  a. Documenten ten uitvoering van dienstverlening
  b.  Adviezen
  c.  Ontwerpen
  d.  Offertes
  e. Modelstukken
  f. Rapportages
  g. Informatie van website
  h. Klantdossiers

 2. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn in principe eigendom van PUUREsther met uitzondering van stukken die door derden zijn aangeleverd waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust.
 3. Deze voorwaarden zijn slechts van toepassing op de onderneming PUUREsther, deze voorwaarden en aanvullende contractstukken vervullen dan ook geen ander doel dan hetgeen waar zij voor opgesteld zijn. Indien een derde dergelijke voorwaarden en of contractstukken overneemt dan is zij in overtreding met alle gevolgen van dien.
 4. Uit lid 3 vloeit een plicht voor PUUREsther voort om actief te handhaven op dit punt.

Artikel 12 Druk & zet fouten

Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, in geval van twijfel dient opdrachtgever dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door simpelweg contact op te nemen met PUUREsther.

Artikel 13 Wijziging Algemene voorwaarden

De eigenaar van PUUREsther is ten alle tijden bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Van een relevante wijziging van de algemene voorwaarden wordt opdrachtgever op de hoogte gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk Recht

 1. Op alle diensten, producten en (rechts)handelingen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Privacy

Bij PUUREsther hechten wij veel waarde aan uw privacy, in het privacy statement kunt u zien welke gegevens PUUREsther van u verwerkt en hoe PUUREsther hiermee omgaat. Zie http://puuresther.nl/privacy-statement-puuresther/

Artikel 16 Overige bepalingen

 1. In geval van strijdigheid tussen de toepasselijke algemene voorwaarden en een bepaling of bepalingen in de desbetreffende overeenkomst, dan prevaleert de bepaling of bepalingen in deze overeenkomst.
 2. In geval van een meningsverschil tussen opdrachtgever en PUUREsther zal men in eerste instantie in overleg treden om op deze wijze gezamenlijk tot een oplossing te komen.